Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tą witryną internetową zarządza RG Art Design Rafał Górecki Gęsice 20A, 55-216 Domaniów.
NIP: 912-177-17-29, Regon: 365103852.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat prawnych aspektów przetwarzania danych osobowych w naszych witrynach internetowych.

W niniejszej polityce stosujemy następujące pojęcia:

RG Art Design Rafał Górecki lub „my” oznacza wieszaknamedal.pl.
Witryna internetowa oznacza tę witrynę internetową obejmującą sklep internetowy, za pośrednictwem którego nabywa się albo można nabyć wyrób metalowy.
Termin Witryna odnosi się do którejkolwiek z witryn internetowych wykorzystywanych przez RG Art Design Rafał Górecki.
Produkt oznacza wyrób metalowy, na który Użytkownik zdecydował się na zakup.
Użytkownik oznacza osobę fizyczną, która składa zamówienie, złożyła zamówienie na podstawie umowy zawartej z RG Art Design Rafał Górecki. Należy zauważyć, że Użytkownik może również podlegać określonym w niniejszej polityce warunkom dotyczącym Odwiedzających.
Odwiedzający oznacza osobę odwiedzającą Witryny internetowe w celu przeglądania informacji, przekazywania informacji zwrotnych RG Art Design Rafał Górecki albo korzystania z innych usług niezwiązanych z zawarciem ani realizacją umowy.

O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej lub kontekst nie nakazuje inaczej, definicje terminów są zgodne z RODO.

Przepisy RODO dotyczące Użytkowników

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest umowa zawierana pomiędzy nami a Użytkownikiem oraz nasz prawnie uzasadniony interes. W niektórych przypadkach możemy bezpośrednio zwrócić się o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niewymienionych w umowie, ale ściśle z nią związanych.

Przetwarzane przez nas dane osobowe Użytkowników

W przypadku gdy korzystanie przez Użytkownika z Witryny internetowej nie jest powiązane z umową, przetwarzamy dane osobowe takiego Użytkownika jako dane osobowe Odwiedzającego. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Odwiedzających zostały wydzielone do osobnej kategorii. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób z kategorii „Odwiedzających” można znaleźć w zakładce „Przepisy RODO dotyczące Odwiedzających”.

Jako Administrator będziemy przetwarzać następujące dane na temat Użytkownika:

w celu ustalenia tożsamości osoby fizycznej albo upoważnionego przedstawiciela osoby prawnej:

adres e-mail, nazwisko, imię, numer telefonu, dane do wysyłki;

w celu dalszej realizacji umowy:

dane z zapisu kliknięć, identyfikator Użytkownika w systemie wieszaknamedal.pl, dane dotyczące metod płatności, sprawozdania dotyczące kampanii realizowanych pocztą elektroniczną, identyfikatory transakcji płatniczych, metody i terminy płatności, adresy IP, z których były dokonywane płatności.

Z kim (RG Art Design Rafał Górecki) należy się kontaktować w celu usunięcia/modyfikacji/uzyskania dostępu do danych osobowych?

Należy kontaktować się z RG Art Design Rafał Górecki.

Podmioty zewnętrzne zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych

Korzystamy z usług analitycznych w celu:

udostępniania statystyk dotyczących skuteczności przesyłania wiadomości. Podstawą prawna przetwarzania danych jest Umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
śledzenia zachowań Użytkowników w witrynie internetowej w celu podniesienia jakości świadczonych przez nas usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Umowa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
śledzenia kampanii reklamowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Możemy korzystać z następujących usług w celu gromadzenia danych analitycznych służących do podnoszenia skuteczności przesyłania wiadomości i jakości świadczonych przez nas usług:

Google Analytics
GA Audiences
Floodlight
Omniture (Adobe Analytics)
Yahoo Analytics
Yandex.Metrics
Top mail
GA Audiences
Visual iq

Możemy korzystać z następujących usług w celu gromadzenia danych analitycznych do śledzenia kampanii reklamowych:

Facebook Ads

Google Ads

Do celów przetwarzania płatności korzystamy z PayU, Przelewy24. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przechowywanie danych Użytkowników, kopii zapasowych oraz dzienników jest administrator strony internetowej wieszaknamedal.pl. Podstawą przetwarzania danych jest umowa, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Często zadawane pytania Użytkowników

Dodatkowe informacje na ten temat zgodności z zasadami dotyczącymi poufności podano w odpowiedziach na pytania.

W jaki sposób wykorzystujemy dane Użytkowników?

Korzystamy z informacji zgodnie z zasadami poufności w oparciu o podstawy prawne przetwarzania wymienione w art. 6 RODO. Gromadzone dane nie są nigdy sprzedawane ani nie są publikowane przez nas w żaden sposób.

W jaki sposób zapewniamy zgodność z przepisami RODO?

Przede wszystkim poprzez zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste przetwarzanie danych osobowych; z tymi i innymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w niniejszej polityce, postanowieniach umowy i opcjach ustawień świadczonej usługi.

Czy jest możliwe całkowite usunięcie danych?

Dane Użytkownika zostaną usunięte w ciągu 30 dni od wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy.

Przy usuwaniu danych dokonamy anonimizacji danych osobowych Użytkowników i ich danych do kontaktu z uwzględnieniem Opinii 05/2014 w sprawie technik anonimizacji WP29.

W jaki sposób wdrażamy techniczne i organizacyjne środki mające zapewnić ochronę osób, których dane dotyczą i ograniczanie ryzyka?

Po wyborze koniecznych środków zawarliśmy umowy z usługodawcami świadczącymi usługi hostingu, którzy są w stanie wdrożyć wymagane środki ochrony oraz opracowaliśmy miejscową dokumentację i zorganizowaliśmy procesy biznesowe zgodnie z wymogami RODO.

Czy można zrezygnować z usług określonych podmiotów przetwarzających?

Nasza usługa jest skonfigurowana z myślą o określonych podmiotach przetwarzających. Korzystanie z różnych podmiotów przetwarzających zależnie od preferencji Użytkownika jest technicznie niemożliwe lub nieuzasadnione pod względem ekonomicznym w kontekście kosztów wdrożenia takiej funkcji. Wziąwszy pod uwagę zależność od podmiotów przetwarzających dokonaliśmy starannego ich doboru i zapewniliśmy, że nasza relacja z nimi odpowiada wymogom określonym w art. 28 par. 4 RODO.

Przepisy RODO dotyczące Odwiedzających

Umieściliśmy dane osobowe Odwiedzających w odrębnej kategorii przetwarzanych danych osobowych. Jednak Użytkownicy mogą również należeć do tej kategorii, wraz z innymi odwiedzającymi witryny wieszaknamedal.pl.

Kto gromadzi dane?

RG Art Design Rafał Górecki jest względem Odwiedzającego administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO i gromadzi dane.

Jakie dane są gromadzone?

RG Art Design Rafał Górecki może gromadzić, rejestrować i analizować dane dotyczące odwiedzających witrynę wieszaknamedal.pl.

Ponadto RG Art Design Rafał Górecki może gromadzić i przetwarzać wszelkie dane osobowe dobrowolne przekazane przez odwiedzającego za pośrednictwem formularzy na naszej witrynie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na przykład w celu kontaktu z nami.

Jak będą wykorzystywane informacje?

Wszystkie dane odwiedzających wieszaknamedal.pl pozostają ściśle poufne. Nie sprzedajemy, nie przekazujemy danych żadnym innym spółkom do jakichkolwiek celów innych niż przekazywanie danych konkretnym usługodawcom, którzy mogą pomóc nam świadczyć albo doskonalić świadczone przez nas usługi, w tym usługi sprzedażowe i marketingowe. W takim przypadku wszelkie czynności przetwarzania będą prowadzone zgodnie z wymogami RODO.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Przetwarzamy dane osobowe Odwiedzających na podstawie Umowy, zgody Odwiedzających w odniesieniu do każdej kategorii danych osobowych oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w związku z potrzebą wprowadzenia ulepszeń w naszej witrynie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f).

Na mocy postanowień Umowy przetwarzamy dane osobowe, które są wymagane bezpośrednio w celu świadczenia usług.

Dane, które gromadzimy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu są związane z korzystaniem z Witryny. Dane te obejmują: liczbę wyświetleń witryny, zainteresowanie fragmentami informacji w witrynie, inne informacje statystyczne, dzienniki serwerów.

Na podstawie zgody przetwarzamy dane osobowe, które nie są wymagane do korzystania z witryny internetowej, ale są konieczne do przekazywania wszelkich dodatkowych albo ważnych informacji. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie zgodnie z wcześniej wybranymi ustawieniami przeglądarki, jak również kontaktujemy się z Użytkownikiem telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora, chatu, innych podobnych usług.

Jeżeli Użytkownik skontaktuje się z nami w imieniu swojego pracodawcy i prześle nam wiadomość elektroniczną albo skontaktuje się z nami telefonicznie, dokładana lista przekazywanych danych osobowych zostanie przez niego ustalona osobiście. Może to być: adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, obszary zainteresowania i informacje szczegółowe na temat spółki, dla której pracuje Użytkownik (nazwa i adres spółki), jak również informacje dotyczące rodzaju relacji pomiędzy spółką, którą Użytkownik reprezentuje, a samym Użytkownikiem.

Czy dane będą udostępniane jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym?

Wykorzystujemy usługi analityczne wskazane w niniejszej Polityce.

Jakie są ograniczenia dotyczące korzystania z plików cookie?

Oczekujemy od właścicieli przeglądarek internetowych spełnienia wymogów RODO i umożliwiamy Użytkownikowi zarządzanie plikami cookie na zasadzie aktywnego wyrażenia zgody. Jeżeli zgodnie z obecnymi ustawieniami przeglądarki Użytkownika wykorzystywanie dowolnych plików cookie jest dozwolone, Użytkownik może wykorzystać te ustawienia do ograniczenia wykorzystywania plików cookie.

Jak długo dane są przechowywane?

Przechowujemy dane związane z korespondencją i dziennikami Witryny nie dłużej niż 30 dni od wygaśnięcia podstaw do przetwarzania danych.

Przechowujemy informacje na temat liczby wyświetleń witryny internetowej i innych sposobów korzystania z witryny nie dłużej niż 30 dni, następnie poddajemy dane anonimizacji.

Jak złożyć skargę?

Jeżeli Użytkownik uzna, że naruszono jego interesy prawne jako osoby, której dane dotyczą, może skontaktować się z nami pod adresem privacy@allsoftglobal.com

Centrum Obsługi Klienta:

RG Art Design Rafał Górecki 

Gęsice 20A, 55-216 Domaniów. 

Email: biuro@wieszaknamedal.pl

Telefon 695166918.